top of page

สำรวจพันธสัญญาใหม่

คำอธิบายชุดวิชา:

 

วิชานี้เป็นการสำรวจภาพรวมกว้างๆ ของพันธสัญญาใหม่

โดยมุ่งไปที่ใจความหลัก จุดประสงค์ โครงสร้าง และเนื้อหาเบื้อง

ต้นตลอดจนความสัมพันธ์ของหนังสือพระธรรมแต่ละเล่มกับ

พระคัมภีร์ทั้งเล่ม นอกจากนั้นยังได้เน้นหนักไปที่การนำคำ

สอนของหนังสือพระธรรมแต่ละเล่มไปประยุกต์ใช้

 

เป้าหมายของชุดวิชา: 

  1. เพื่อให้ความรู้ที่จำเป็นแก่นักศึกษา ศิษยาภิบาล และผู้นำคริสตจักรให้เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงและความสำคัญของพันธสัญญาใหม่ที่เกี่ยวข้องกับความรอด การชำระให้บริสุทธิ์ และคริสตจักร

  2. เพื่อฝึกอบรมนักศึกษา ศิษยาภิบาล และผู้นำคริสตจักรในการใช้วิธีการศึกษาแบบสำรวจรวมทั้งการใช้แผนผังต่างๆ

  3. เพื่อแนะนำนักศึกษา ศิษยาภิบาล และผู้นำคริสตจักรเกี่ยวกับเนื้อหาเบื้องต้นของพระธรรมแต่ละเล่มในพันธสัญญาใหม่ และการนำเนื้อหานั้นๆ มาประยุกต์ใช้ในปัจจุบัน

  4. เพื่อเพิ่มความซาบซึ้งในขอบเขต ความเป็นเอกภาพ วัตถุประสงค์ และความน่าเชื่อถือของพระคัมภีร์ให้มากยิ่งขึ้น

  5. เพื่อเตรียมนักศึกษา ศิษยาภิบาล และผู้นำคริสตจักรสำหรับงานรับใช้ที่มีประสิทธิภาพ โดยเตรียมพวกเขาให้พร้อมโดยพระคำของพระเจ้า

  6. เพื่อเพิ่มความเข้าใจในเรื่องพระราชกิจและพระลักษณะความเป็นบุคคลของพระเยซูคริสต์ให้มากยิ่งขึ้น

  7. เพื่อสนับสนุนการพึ่งพาพระวจนะของพระเจ้า ว่าเป็นแหล่งข้อมูลพื้นฐานสำหรับงานรับใช้

  8. เพื่อหนุนใจนักศึกษา ศิษยาภิบาล และผู้นำคริสตจักรให้เทศนาและสอนหลักการ ความจริง และแนวคิดต่างๆ ของพันธสัญญาใหม่

  9. เพื่อที่จะเห็นถึงคำแนะนำของคริสตจักรในพันธสัญญาใหม่ และรูปแบบที่เราจะต้องปฏิบัติตาม

bottom of page