top of page

ประวัติศาสตร์คริสตจักร

หลักสูตรนี้จัดทำขึ้นเพื่อแนะนำนักเรียน ศิษยาภิบาล และผู้นำคริสตจักร เกี่ยวกับบุคคลสำคัญ การเมืองหลัก ประวัติศาสตร์ และพัฒนาการด้านวัฒนธรรม การเคลื่อนไหวทางศาสนาหลัก และประเด็นหลักคำสอนที่มีอิทธิพลและหล่อหลอมคริสตจักรของชาวคริสเตียนตลอดประวัติศาสตร์ 2000 ปี

 เป้าหมายของหลักสูตร: 

SKM_C250i22012310540.jpg

1. เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน ศิษยาภิบาล และผู้นำคริสตจักรเกี่ยวกับข้อเท็จจริงเบื้องต้น เหตุการณ์สำคัญ และการเคลื่อนไหวหลักที่มีผลกระทบต่อคริสตจักรของชาวคริสเตียนในประวัติศาสตร์

2. เพื่อให้นักศึกษา ศิษยาภิบาล และผู้นำคริสตจักรได้รู้จักบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์คริสตจักรซึ่งชีวิตของเขามีอิทธิพลต่อศาสนาคริสต์

3. เพื่อสอนนักเรียน ศิษยาภิบาล และผู้นำคริสตจักรในหลักการตามพระคัมภีร์ที่คริสตจักรควรจะดำเนินตามตลอดช่วงศตวรรษที่ผ่านมา

4. เพื่อนำนักเรียน ศิษยาภิบาล และผู้นำคริสตจักรให้ตระหนักถึงทั้งชัยชนะและความล้มเหลวของคริสตจักรในประวัติศาสตร์

5. เพื่อชูใจให้นักเรียน ศิษยาภิบาล และผู้นำคริสตจักรเรียนรู้จากบทเรียนประวัติศาสตร์คริสตจักรว่าสิ่งใดควรกระทำและไม่ควร

6. เพื่อเน้นย้ำกับนักเรียน ศิษยาภิบาล และผู้นำคริสตจักรอีกครั้งเกี่ยวกับความจำเป็นที่คริสตจักรจะต้องยึดถือหลักคำสอนที่บริสุทธิ์และการปฏิบัติ

7. เพื่อให้นักเรียน ศิษยาภิบาล และผู้นำคริสตจักรได้รับมุมมองทางประวัติศาสตร์ที่เหมาะสมเกี่ยวกับศาสนาคริสต์ในวันนี้เพื่อจะเข้าใจสภาพและความท้าทายในปัจจุบัน

bottom of page