top of page

หลักคำสอนในพระคัมภีร์

ในชั้นเรียนหลักคำสอนพระคัมภีร์ เราจะดูเกี่ยวกับการสำรวจและสรุปหลักคำสอนหลักสิบประการของพระคัมภีร์ โดยเน้นที่ศิษยาภิบาลหรือผู้นำคริสตจักรที่จะรู้จักพระเจ้าอย่างเต็มที่มากขึ้นในขณะที่เข้าใจและฝึกฝนศาสนศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง

หลักคำสอนหลักสิบประการประกอบไปด้วย: 

1. พระเจ้า

2. พระคัมภีร์

3. พระเยซูคริสต์

4. พระวิญญาณบริสุทธิ์

5. ทูตสววรค์

6. มนุษย์

7. ความบาป

8. ความรอด

9. คริสตจักร

10. สิ่งต่างๆในอนาคต

เทววิทยา

คัมภีร์วิทยา

คริสตศาสตร์

พระวิญญาณบริสุทธิ์วิทยา

ทูตสววรค์วิทยา

มนุษยวิทยา

ความบาปวิทยา

ความรอดวิทยา

คริสตจักรวิทยา

อวสานวิทยา

SKM_C250i22012310430.jpg

เป้าหมายของหลักสูตร:

1. เพื่อให้ความรู้แก่ศิษยาภิบาลและผู้นำคริสตจักรเกี่ยวกับรากฐานความจริงของหลักคำสอนในพระคัมภีร์ 

2. เพื่อนำนักเรียน ศิษยาภิบาล และผู้นำคริสตจักรให้เข้าใจและชื่นชมพระเจ้าอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น

3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ส่วนตัวของนักเรียน ศิษยาภิบาล และผู้นำคริสตจักรกับพระเจ้า

4. เพื่ออบรมนักเรียน ศิษยาภิบาล และผู้นำคริสตจักรให้สอนหลักคำสอนที่ถูกต้องและลบล้างหลักคำสอนเท็จ

5. เพื่อให้นักเรียน ศิษยาภิบาล และผู้นำคริสตจักรเห็นว่าความเชื่อที่ถูกต้องต้องสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ถูกต้อง

bottom of page