top of page

ทำไมเรียนที่ GBBI?

พระคัมภีร์ได้บอกเราเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์และพระสัญญาแห่งการให้อภัยที่พบในพระองค์เท่านั้น หากปราศจากพระวจนะ เราจะไม่ทราบถึงข่าวประเสริฐแห่งความรอดผ่านทางพระเยซูคริสต์ การเรียนพระคัมภีร์จึงเป็นสิ่งจำเป็น ซึ่งสามารถช่วยให้เราได้รู้ ปฏิสัมพันธ์ ได้ยิน และยอมรับแผนการทรงนำของพระเจ้าแห่งจักรวาล เราศึกษาพระคัมภีร์เพื่อที่พระเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราและเพื่อที่เราจะสามารถวางใจในองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราได้อย่างเต็มเปี่ยม

โครงการของเราในปัจจุบัน

Image by Aaron Burden

การฝึกอบรมบุรุษในพันธกิจสำหรับผู้ที่สามารถออกไปฝึกอบรมบุรุษอื่นได้เพิ่มมากขึ้นคือแบบแผนที่เราพบเห็นในพระคัมภีร์ 2 ทิโมธี 2:2 การฝึกอบรมผู้นำคริสตจักรต้องการมากกว่าการนั่งเรียนในชั้นเรียนในแต่ละวัน เราเชื่อว่านักศึกษาจำเป็นต้องได้เห็นชีวิตคริสเตียนและการทำงานที่เป็นแบบอย่างในทุกๆวัน นักศึกษาของเราจะได้รับโอกาสในการศึกษา อ่าน และทำงานพันธกิจที่นี่และในชุมชนท้องถิ่นของเรา

bottom of page